articles-104-1Definice pojmů:

  1. Montáž: jsou práce montážních pracovníků při uvedení do provozu, údržbě a opravě dopravníků a dopravníkových systémů, užitkových, stavebních a orientačních prvků a dalších výrobků dodaných společnosti Strand, společnost s ručením omezeným /dále jen STRAND/ v době záruky i po záruční době, které jsou realizovány na základě požadavku zákazníka mimo sídlo STRAND. Montáží nejsou zejména práce zemní, zednické a betonářské.

 1. Práce při uvedení do provozu: jsou instalace výrobků dodaných STRAND, jejich zkušební provoz jakož i zaškolení jedné osoby určené objednatelem (kupujícím), pro pozdější obsluhu a údržbu.
 2. Montážní pracovníci: jsou pracovníci v STRAND určeném počtu /dále jen montéři/ a jeden vedoucí montáže /dále jen šéfmontér/.

Rozsah a provedení montáže:

 1. Montáž se provádí podle projektu nebo jiné výkresové dokumentace /dále jen projekt/. Změny projektu nebo provádění prací, které nejsou předmětem montáže, musí být se STRAND projednány před začátkem montáže a musí být zvlášť u STRAND písemně objednány;
 2. Vedoucí montáže je oprávněn odmítnout provádění prací, které nejsou objednatelem (kupujícím) objednány v souladu s bodem 1 odstavec „Rozsah a provedení montáže“ /dále jen vícepráce/. Objednatel (kupující) je povinen uhradit vyúčtování nákladů na vícepráce, jejichž provedení šéfmontér neodmítne, v souladu s bodem 1 až 6 odstavec „Cena montáže“;
 3. Šéfmontér musí být objednatelem (kupujícím) před započetím montáže seznámen s požárními předpisy, předpisy o bezpečnosti práce a dalšími interními předpisy objednatele (kupujícího), kterými se musí montéři řídit;
 4. STRAND nepřebírá žádné záruky za pracovníky objednatele (kupujícího), kteří pracují podle pokynů šéfmontéra. Objednatel (kupující) je povinen seznámit své pracovníky se všemi předpisy o bezpečnosti práce, předpisy o požární ochraně a dalšími předpisy a vybavit své pracovníky osobními ochrannými pracovními pomůckami;
 5. Standardní pracovní doba při provedení montáže v pracovních dnech, dnech pracovního volna i dnech pracovního klidu je stanovena od 6.00 hod do 18.00 hod. Součástí pracovní doby jsou přestávka na oběd v trvání 30 minut a přestávka na svačinu v trvání 20 minut. Pracovní doba při provedení montáže může být po písemném odsouhlasení objednatelem (kupujícím) a šéfmontérem upravena odlišně v průběhu montáže. Přestávka na oběd bude přiměřeně prodloužena o dobu strávenou na cestě v případě, že v místě montáže nelze zabezpečit teplou stravu;
 6. Objednatel (kupující) se zavazuje zabezpečit na své náklady a nebezpečí.
  • vyložení a přepravu všech dílů výrobků nebo zboží dodaného STRAND na místo montáže, jejich uskladnění a zabezpečení před škodlivými vlivy, ztrátě nebo krádeži;
  • potřebné montážní lešení, hydraulické zvedací plošiny a vysokozdvižný vozík;
  • potřebnou přípojku stlačeného vzduchu 1/2″ 8 bar ve vzdálenosti do 20m od místa montáže;
  • přípojku motorového proudu 400 V, 50 Hz, min. 16A ve vzdálenosti do 20m od místa montáže;
  • přípojku střídavého proudu 230 V, 50Hz ve vzdálenosti do 20m od místa montáže;
  • přenechání uzamykatelného prostoru s osvětlením, topením a sociálním zařízením;
  • požární dohled po pracovní době při provádění svářečských prací dle platných norem pro sváření.

Předání a převzetí:

 1. Ukončení montáže je šéfmontér povinen včas oznámit objednateli (kupujícímu);
 2. Objednatel (kupující) je povinen provést neprodleně provozní zkoušku a potvrdit šéfmontérovi předávací protokol. Veškeré připomínky k jakosti provedení montáže a výrobkům STRAND, které nelze odstranit montéry na místě, je objednatel (kupující) povinen zaznamenat v předávacím protokolu;
 3. Záruční lhůta se počíná počítat následující den po ukončení montáže;
 4. Šéfmontér není oprávněn k provedení změny nebo doplnění záruční doby, dodacích podmínek, platebních podmínek a jiných podmínek dohodnutých ve smlouvě o dílo, kupní smlouvě nebo objednávce objednatele (kupujícího) a případný závazek šéfmontéra učiněný ústně nebo uvedený v předávacím protokolu je pro STRAND právně nezávazný.

Cena montáže:

 1. Cena montáže je stanovena dohodou a to písemně ve smlouvě o dílo, kupní smlouvě nebo objednávce objednatele (kupujícího). Montáž při opravě v záruční době je prováděna zdarma;
 2. Pokud není cena montáže stanovena dohodu, provede STRAND vyúčtování nákladů montáže podle dokladů;
 3. Při vyúčtování nákladů montáže podle dokladů je šéfmontér povinen předložit objednateli (kupujícímu) výkaz o denní pracovní době a pracovním výkonu (dále jen montážní deník). Odběratel (kupující) je povinen neprodleně přezkoušet údaje v montážním deníku, své připomínky k údajům v montážním deníku uvést na montážním deníku a montážní deník neprodleně podepsat. Pokud odběratel (kupující) nepřezkouší údaje v montážním deníku, neuvede připomínky k údajům v montážním deníku nebo odmítne montážní deník podepsat, ztrácí právo na reklamaci vyúčtování nákladů montáže podle dokladů a vyúčtování nákladů montáže bude provedeno na základě údajů STRAND;
 4. Vyúčtování nákladů montáže podle dokladů provede STRAND fakturou, která je splatná do 14 dnů od doručení objednateli (kupujícímu);
 5. Při průtazích montáže, jež vzniknou STRAND bez jejího zavinění, je objednatel (kupující) povinen uhradit STRAND veškeré z toho plynoucí náklady dle sazeb uvedených v bodě 6 odstavec „Cena montáže“, zejména prodloužení času montáže, nutné cestovné a ztrátový čas na cestě a ostatní náklady;
 6. Pro vyúčtování nákladů montáže podle dokladů platí v České republice následující sazby:

PopisCena
Montáž (a posouzení závady při pozáruční opravě)
- příplatek za práci v noci
- příplatek za práci v so+ne
- příplatek za práci o svátcích
560 Kč/hod
+150Kč/hod
+100Kč/hod
+380Kč/hod
Doprava:
Citroen Berlingo (malé auto)
Citroen Jumper (velké auto)

9 Kč/km
14Kč/km
Materiál a náhradní dílySmluvní cena
DPH snížená - při montáži charakteru stavebních prací
u dokončených bytů, rodinných domů a bytových domů
15%
DPH při montáži ostatní21%