gallery-104-21

 

Tato norma platí pro navrhování ochranných zábradlí, která jsou trvalou součástí staveb, a to včetně zábradlí přemístitelných (dále jen „zábradlí“).

Typy zasklení s funkcí zábradlí nebo zábradelní výplně

Podle způsobu použití se zasklení chránící před pádem třídí do těchto skupin:
A – čtyřstranně uložená zasklení (výplně), vybavená samonosným madlem;
B – čtyřstranně uložená zasklení, kde je madlo uchyceno k zasklení (např. předsazené madlo);
C – čtyřstranně uložená zasklení, plnící funkci zábradlí, bez madla (např. zasklení na výšku místnosti);
D – třístranně, dvoustranně nebo bodově uložená zasklení;
E – samonosná (uložená v úrovni pochozí plochy) skleněná zábradlí se souvislým madlem nebo bez madla.

 

 

Typy skel do zábradlí a jejich použití

Pro zasklení, která mají splňovat požadavky na ochranu před pádem osob, smí být použita výhradně následující skla:

Bezpečnostní sklo vrstvené (s PVB fólií, EVA fólií, EVASAFE, SENTRYGLAS, a další) podle ČSN EN 14449 ve variantách podle použitého skla
 • s tabulemi chlazeného (základního) skla;
 • s tabulemi chemicky zpevněného skla;
 • s tabulemi tepelně zpevněného skla;
 • s tabulemi tepelně tvrzeného bezpečnostního skla (včetně skel prohřívaných HST)
 • kombinací tabulí.
Tepelně tvrzené bezpečnostní sklo (včetně skel prohřívaných HST) podle ČSN EN 12150-1, ČSN EN 13024-1, ČSN EN 14179-1 a ČSN EN 14321-1;
Izolační skla podle ČSN EN 1279 ve variantách:
 • vrstvené sklo (strana nárazu) + libovolné sklo (pokud nehrozí úraz padajícími střepy);
 • vrstvené sklo + vrstvené sklo resp. tepelně tvrzené sklo (kde hrozí riziko úrazu padajícími střepy);
 • tepelně tvrzené sklo + vrstvené sklo.

V této souvislosti se nepřihlíží k chemickému složení skla (sodnovápenatokřemičité, borosilikátové, s alkalickými zeminami atd.).
Výrobky, u nichž je to výrobkovou normou požadováno, musí být viditelně označeny číslem normy, se kterou je prohlašována shoda, a značkou výrobce.
Pokud je použito sklo s aplikovanou bezpečnostní fólií, musí být doložena jeho odolnost proti statickému a dynamickému zatížení.

 

Použití jednotlivých druhů skel ve skupinách zábradlí

skupina A:

 • všechny varianty bezpečnostního vrstveného skla;
 • jednoduché tepelně tvrzené bezpečnostní sklo – lze použít jen tam, kde hlavní část energie při pádu nesměřuje do plochy zasklení (např. šikmá zábradlí schodišť);
 • izolační skla s nejméně jednou tabulí vrstveného skla.

Pokud je tepelně tvrzené bezpečnostní sklo použito v izolačním skle na straně pádu, musí být jako vnější sklo použito bezpečnostní sklo vrstvené (dynamické zkoušce musí vyhovět obě tabule skla).

skupina B:
všechny varianty bezpečnostního vrstveného skla s tepelně tvrzenými nebo tepelně nebo chemicky zpevněnými tabulemi;

skupina C:
všechny varianty bezpečnostního vrstveného skla;

skupina D:
všechny varianty bezpečnostního vrstveného skla; v případě bodového uložení přes vrtané otvory musí být tabule vrstveného skla chemicky nebo tepelně zpevněny, nebo tepelně tvrzeny (doporučuje se heat soak test);

skupina E:

 • všechny varianty bezpečnostního vrstveného skla, musí být použito bezpečnostní sklo vrstvené z tabulí tepelně nebo chemicky zpevněného nebo tepelně tvrzeného skla s heat soak zkouškou;
 • varianta bez madla smí být použita výhradně v interiéru s běžným provozem.

 

Zasklení považována za vyhovující bez zkoušení