P1180739Společnost STRAND nabízí systém nízkoúrovňových válečkových a řetězových dopravníků pro vodorovnou dopravu palet. Paletové dopravníky slouží pro přesun paletizovaného materiálu na rozsáhlých a stálých pracovištích, především u hromadné výroby ve výrobních linkách nebo paletizačních podnicích. Tyto těžké dopravníky s nosností do 1500kg jsou vyráběny na míru příslušného provozu při zachování minimální výšky dopravníku 150 mm. Dopravníky na palety jsou konstruovány speciálně pro dopravu požadovaného zboží různé hmotnosti umístěného převážně na dřevěných europaletách. Dle požadavků zákazníka je možno upravit tyto dopravníky i pro jiné rozměry palet.

 

Dopravníkové tratě jsou tvořeny několika jednotlivými dopravníky účelově spojenými za sebou a zajišťují tak přesun palety v předem daném směru. Dopravníkové konstrukce jsou sestaveny nad úrovní podlahy a paleta je na dopravník umísťována pomocí speciálního zvedacího zařízení, které je součástí dopravníkové tratě, nebo musí být použit vysokozdvižný vozík nebo jsou dopravníkové tratě umístěny bezprostředně blízko podlahy a umožňují tak uložení palety i z nízkozdvižných vozíků.

Hlavní výhodou dopravníkových tratí je stálý, nepřerušovaný pracovní cyklus, jednoduchá údržba a dlouhá životnost. Mezi nevýhody můžeme zařadit složitější montážní proces a prostorovou náročnost.

Podle charakteristického unášecího prostředku jednotlivé dopravníky rozdělujeme na válečkové a řetězové. Můžeme se však setkat i se speciální konstrukcí (např. kladičkový dopravník).

 

Válečkový dopravník

Paleta se po válečkovém dopravníku pohybuje zejména na otočných ocelových válečcích, které jsou rozmístěny po celé délce konstrukce dopravníku.

Základním konstrukčním prvkem je řada otočných válečků, které jsou připevněny na rámu dopravníku. Tento rám rovněž obsahuje speciální středící lišty, které zabraňují nežádoucímu pohybu palety do stran. Pro zajištění stability pohybu palety po trati a rovnoměrného zatížení válečků musí být pod paletou po celou dobu manipulace minimálně 3 válečky. Častěji se však pro zmenšení měrného tlaku mezi paletou a válečky konstruují dopravníky tak, aby pod paletou byl větší počet válečků. Základní parametry válečkových tratí vymezuje norma ČSN 26 4501. Standardně používaná rozteč pro přepravu EUR palet je 200 mm.

 

Dle principu pohybu palety po dopravníku můžeme dopravníky rozdělit na :
A) Gravitační válečkový dopravník

Posun palety po gravitačním válečkovém dopravníku je zajištěn horizontální složkou gravitační síly přepravovaného materiálu, která je způsobena účelným sklonem celé dopravníkové konstrukce. Sklon dopravníku se pohybuje okolo 3,5 %. Zastavení palety je pak řešeno brzdícími bubny, které působí současně na dva sousedící válečky a nebo brzdícím mechanizmem, který je uložen přímo v jednotlivých válečcích. Dopravní rychlost palety regulujeme sklonem tratě a může se pohybovat v rozmezí 0,1 – 1 m/s).

B) Poháněný válečkový dopravník

posun palety po tomto typu dopravníku je zajištěn vlastním pohonem válečků. Pohon těchto válečků může být řešen pomocí řemene, pásu, řetězu nebo elektricky. Aby byl zajištěn posun palety, musí být pod paletou vždy minimálně jeden poháněný váleček. Pro zajištění rovnoměrného rozložení trakční síly na paletu se však dopravníky konstruují tak, aby pod paletou bylo větší množství poháněných válečků. Válečky mohou být poháněny centrálně nebo jednotlivě. Dopravní rychlost palety se zde pohybuje do 0,4 m/s).

C) Řetězový dopravník na palety

Posun palety u řetězového dopravníku je zajištěn pomocí řetězů, na kterých je paleta během celé manipulace uložena. Článek řetězu je speciálně upraven pro uchycení nosného elementu, nebo je sám nosným prostředkem. Pro lehčí náklad můžeme použít řetěz vyrobený z plastu, zpravidla se však používá řetěz ocelový. Běžná dopravní rychlost u těchto dopravníků je do 0,5 m/s.

Řetězový dopravník má obdobnou konstrukci jako dopravník válečkový. Válečky jsou zde však po celé délce nahrazeny nosným řetězem. Pohon řetězu je zajištěn elektromotorem, který přes převodovku roztáčí hřídele hnacích ozubených kol, které jsou v záběru s řetězem.

U manipulace s těžšími náklady se řetězové pásy zdvojují nebo se zvyšuje počet nosných řad.

Příslušenství

Změna směru u dopravníkových tratí je možná pomocí točny s poháněnou nástavbou, které jsou součástí dopravníkových sekcí. Jsou většinou využívány pro změnu směru bez změny uložení palety. Otáčení těchto plošin je řešeno pneumatickým válcem nebo řetězovým převodem. Pohyb palety na otočné plošině může být zajištěn, bez ohledu na předcházející část dopravníku, válečkovým nebo řetězovým dopravníkem.

Pro změnu směru dopravy se současnou změnou přepravy palety z podélné na příčnou se používá válečkovo řetězový střídač na palety .

Systém přepravy palet lze dále doplnit o zásobníky palet, čtečky čárových a maticových kódů, systémy vážení, označování, balení, atd.

Europalety

Palety EUR mají jmenovitý rozměr 800 x 1200 mm, který vychází z mezinárodního normovaného modulu jednotky balení 400 x 600 mm. Prostá paleta EUR je dimenzována pro následující zatížení:

  • 1000 kg je-li zátěž libovolně rozložena na povrchu palety
  • 1500 kg je-li zátěž rovnoměrně rozložena na povrchu palety
  • 2000 kg je-li zátěž v celistvé formě, a rovnoměrně celou plochou doléhá na celý povrch palety

Technické detaily a přesné popisy dalšího hodnocení jsou uvedeny v Jakostní normě pro evropskou paletu čtyřcestnou č. 435-2, 8. vydání z května 2005. Zde se také uvádí přípustné druhy dřeva, typy hřebíků, jejich rozmístění apod.

 

www.strand.cz