Požadavky na péči o skla jsou odlišné ve fázi stavebních prací, kdy je třeba sklo chránit před různými nečistotami, než v následné fázi běžné údržby, která má zajistit dlouhodobě atraktivní vzhled budovy a životnost skla.

articles-118-1

ČIŠTĚNÍ V PRŮBĚHU STAVEBNÍCH PRACÍ

V průběhu stavebních prací je zasklení vystaveno nadměrnému znečištění, které může ovlivnit jeho celkový vzhled.
Sklo je proto potřeba chránit před poškozením, které může vzniknout v průběhu stavebních prací (jako např. poškrábání, jiskry při svařování, odbrušování nebo broušení, apod.) a před znečištěním stavebním materiálem (např. maltou, cementovým mlékem, betonem, apod.), neboť takto vzniklé poškození je neodstranitelné.
Pokud sklo nese stopy cementu, rzi, apod. i přes veškerá ochranná opatření, je třeba je neprodleně odstranit dřív, než proniknou dále a zcela zničí vzhled skla.
Po ukončení stavebních prací je zapotřebí co nejdříve odstranit a očistit všechny stopy prachu, mastnoty, atd., které se mohly během výstavby na skle usadit a taktéž zbytky lepidel po štítcích a distančních proložkách.
Při ochraně skel v průběhu stavby je tedy potřeba držet se následujících zásad:
• neprodleně odstranit jakékoliv nálepky okamžitě po usazení skla,
• chránit sklo před nečistotami vzniklými díky stavebním pracím,
• veškeré znečištění co nejrychleji odstranit.

NÁSLEDNÁ PÉČE O SKLA

Následná péče o sklo je závislá na stupni znečistění, přičemž pro stanovení intervalů čištění je rozhodující stupeň znečištění okolí, ve kterém se budova nachází a druh znečištění (dopravou, průmyslovými zplodinami, apod.). V zásadě doporučujeme provádět čištění nejméně dvakrát za rok.
Aspekty, které je třeba vzít v úvahu při stanovení čištění:
• typ použitého skla
• prostředí, ve kterém je stavba situována a tedy síla a způsob znečištění (vzdálenost od vlakového nebo autobusového nádraží, zakouřené průmyslové zóny, silnice s intenzivní dopravou, atd.)
• konstrukci budovy, zejména typ fasádního pláště (např. druh rámové konstrukce, strukturální zasklení, parapety, drenáž rámů, atd.)

ČIŠTĚNÍ DLE DRUHU ZNEČIŠTĚNÍ

Lehké znečištění
Lehké znečištění lze odstranit běžným mokrým postupem. Obecně stačí pravidelné čištění demineralizovanou vodou, houbou, hadříkem s následným vysušením gumovou stěrkou, příp. usní na okna, aby se zabránilo vytváření vrstev nečistot, které se těžko odstraňují. Pro usnadnění čištění můžete do demineralizované vody přidat neutrální nebo mírně zásadité smáčecí prostředky na sklo.
Střední znečištění
Střední znečištění vzniká, pokud skla nebyla delší dobu čištěna (např. 1 až 2 roky), zejména během výstavby. Takovéhoto znečištění je třeba se vyvarovat, zvláště u protislunečních skel. Pokud ovšem takový případ nastane, je nutné povrch skla nejdříve očistit výše popsaným, běžným, mokrým způsobem.
Setrvávající zbytky nečistot a lepidel je poté nutno ošetřit speciálními čisticími prostředky na bázi lihových či organických rozpouštědel, která rozpouštějí pevně přilnuté, mastné vrstvy nečistot. Znečištění od barev nebo asfaltu se odstraňují pomocí trichlóretylénu nebo technického benzínu. Při procesu čištění je třeba dávat pozor, aby nedošlo ke kontaktu čistící látky s těsnícími hmotami. U pevně přilnutých vrstev nečistot je výjimečně možné použít čisticí prostředky, které obsahují složku leštidla, ovšem s podmínkou, že čisticí prostředek reaguje neutrálně až mírně zásaditě a složka leštidla je tak jemně zrnitá, že povrch skla nepoškodí.
Po aplikaci těchto čistících přípravků je třeba vždy skla ještě omýt běžným, mokrým způsobem uvedeným v bodě lehké znečištění.
Silné znečištění
V případě silně znečištěných skel, která nelze vyčistit výše popsanými metodami, doporučujeme před přijetím dalších opatření, kontaktovat výrobce skla či odbornou úklidovou firmu a postup konzultovat.
Obvykle v tomto případě doporučujeme nejdříve skla očistit obvyklým způsobem. Následně pak suspenzí z čisté vody a oxidu ceria (v koncentraci 50-160g/l). Pro čištění používejte měkkou kůži namočenou v suspenzi, používejte pouze mírný tlak. Silný tlak může poškodit sklo, protože oxid ceria působí jako brusivo. Postup opakujte, abyste odstranili silně držící znečištění. Závěrem sklo opláchněte a osušte.
Pozn.: Na skla s upravenou povrchovou vrstvou (matováním, pískováním) či skla s nanesenou povrchovou vrstvou (protisluneční skla, apod.) lze aplikovat i lehce abrazivní přípravky jen v omezené míře. Vyzkoušejte si způsob čištění na méně viditelném místě, než přikročíte k čištění celých ploch.

NEVHODNÉ ČISTICÍ PROSTŘEDKY A POSTUPY

Pro čištění skel jsou naprosto nevhodné všechny velmi zásadité čisticí prostředky, stejně jako prostředky obsahující silné kyseliny, zvláště kyselinu fluorovodíkovou nebo její deriváty. Tyto čisticí prostředky, které jsou v současnosti na trhu, napadají povrch skla a vedou k nenapravitelnému poleptání. Abrazivní čisticí prostředky, jako různé čistící písky nebo jiné hrubé mycí prostředky, ocelová vata nebo látky s vetkanými ocelovými vlákny, jsou zcela nevhodné.
„Stažení“ nečistot pomocí ocelových břitů či nástroji s tvrdými, špičatými nebo jinak ostrými a tvrdými hranami může rovněž zanechat jemné stopy škrábanců na skle a tím ho poškodit.

DOPORUČENÉ ČISTICÍ PROSTŘEDKY

K čištění skla doporučujeme používat neutrální nebo mírně zásadité čisticí prostředky.
Pro čištění skel, zejména hrubě znečištěných, Vám doporučujeme obrátit se na odbornou úklidovou společnost.
Při dodržování těchto zásad lze dosáhnout mnohaletého zachování atraktivního vzhledu budovy i funkčnosti zasklení