Kontrola a údržba dopravníkůDopravníky jsou často přehlíženy z důvodu, že si za dlouhá léta svého uplatnění v běžném provozu získaly dobrou pověst, tj. stačí je jen zapojit a zapomenout na ně. Navíc jsou moderní dopravníky navrhovány jako „bezúdržbové“ a mohou být vybaveny zařízením, které pomáhá k identifikaci poruch. Přesto dopravníky, pro svůj bezproblémový provoz, pravidelnou kontrolu a údržbu nezbytně potřebují.

 

Na našem trhu není obvyklé, aby provádění kontroly a údržby dopravníků zajišťoval přímo jejich výrobce. Alarmující však může být skutečnost, že dopravníkové systémy nejsou často hlídány vůbec a problémy se řeší až při výskytu poruchy. Nevyhnutelným důsledkem takového přístupu jsou nákladné prostoje celé výrobní linky.

 

Systém preventivní údržby

 

Preventivní údržbou rozumíme provádění údržby a oprav dopravníků ne v okamžiku poruchy, nebo těsně před ní, ale pravidelně prováděnou údržbu podle počtu moto-hodin nebo časových intervalů. V rámci preventivní údržby se vyměňují opotřebené součástky a díly většinou ještě před uplynutí jejich životnosti. Zavedení preventivní údržby zvyšuje náklady na náhradní díly i mzdové náklady. Při správném nastavení parametrů period kontrol se jedná o navýšení o cca 3–5 %. Na druhé straně zavedením preventivní údržby se výrazně snižují prostoje a zvýší se efektivita výroby.

 

Pro zajištění bezproblémového chodu dopravníků doporučujeme vytvořit v jednotlivých provozech standardy zásob pro nakupované komponenty dopravníků (motory, dopravní pásy, řemeny, válečky, pneumatické díly, snímače apod.).

 

Pro efektivní řízení údržby je nezbytné vytvořit přehled všech dopravníků v provozu. Je potřebné evidovat výrobní čísla, základní rozměry a technická data dopravníků (např. délka a šířka dopravního pásu, rychlost dopravníku…), seznam náhradních dílů (typ motoru, pásu, ložisek, čidel…) a kontakt na výrobce (telefonní číslo, e-mail a kontaktní soba dodavatele). V přehledu o provozu dopravníků a preventivní údržbě je nutné evidovat datum poslední údržbové kontroly, datum příští kontroly a typ (popis) provedené údržby. Velmi důležité je také zaznamenat všechny poruchy a havárie, případně úpravy a změny na dopravníku provedené. Obvyklé náhradní díly, jako jsou pásy, ložiska, hnací řemeny a čidla dopravníků, je vhodné držet skladem. Dobrým pravidlem může být například skladování dvou náhradních pásů pro každý druh dopravníku využívaného v závodě. Sadu obvyklých náhradních dílů lze, při uvádění dopravníkového systému do provozu, objednat přímo od výrobce dopravníků. Pro snížení skladových zásob je možné s dodavateli dohodnout, že potřebné náhradní díly mají skladem. S dodavateli je smluvně zajištěna maximální doba na dodání náhradního dílu. Tento způsob zajištění provozu náhradními díly výrazně snižuje nároky na sklad a redukuje skladové náklady.

 

Základem pro správnou údržbu dopravníků je návod k obsluze, údržbě a čištění dopravníků zpracovaný výrobcem dopravníku v českém jazyce.

 

Samozřejmou součástí dodávky dopravníků je i školení o konstrukci, provozu a vhodných postupech pro údržbu dopravníků, které zajišťujeme pro techniky údržby a operátory výrobní linky, při předání nového dopravníku do provozu. Je také dobrou praxí již při výrobě a zkouškách dopravníků u dodavatele pozvat zástupce odběratele a seznámit je detailně jak s konstrukcí, tak i způsobem oprav. Potřeba opakovaného školení pak záleží na povaze dopravníkového systému, provozním prostředí a frekvenci provozu.

 

Pro zajištění spolehlivosti provozu dopravníků a současné snížení nároků na údržbu lze sjednat u dodavatele periodické kontroly a údržbu dopravníků. Součástí těchto kontrol není jen uvedení dopravníků do spolehlivého provozu, ale i doporučení pro vhodné úpravy a zlepšení, případně i potřebné doškolení obsluh, údržby a techniků (toto řešení je velmi vhodné zvláště u provozů s velkou fluktuací zaměstnanců). Je třeba si uvědomit, že provozní podmínky dopravníků se v čase mění (změna technologie výroby, nové strojní vybavení, změna provádění čištění a sanitace…) a proto je třeba vytvořit spolehlivý systém pro vzájemné informování o prováděných změnách mezi jednotlivými útvary (výroba, investice, sanitace, údržba…) i dodavatelem zařízení.

 

Pro zachování chodu dopravníků je vždy důležitá čistota! V rámci čištění je vždy čas nejen na provádění preventivní údržby, ale i příležitost zkontrolovat technický stav dopravníků a naplánovat potřebné opravy a výměny dílů.

 

Kontrola dopravníků operátory

 

Obecně platí, že operátoři výrobní linky vizuálně kontrolují dopravníky na svém pracovním úseku před zahájením a po ukončení každé pracovní směny.

Oči a uši operátorů linky a pracovníků, kteří pracující poblíž dopravníků, jsou schopny detekovat potenciální problém jako první.

Operátor výrobní linky nemusí znát technické podrobnosti o konstrukci a provozu dopravníků, přesto je schopen:

 • kontrolovat okraj pásu, zda není roztřepený nebo nemá znaky opotřebení (tyto příznaky svědčí o tom, že pás nejede ve své dráze správně). U dopravníků na kterých se dopravují suroviny, nezabalené výrobky či polotovary je nepřípustné, aby byly okraje pasů roztřepené nebo s volnými vlákny. V okamžiku zjištění této závady musí operátor neprodleně upozornit údržbu a ta tuto závažnou závadu musí neprodleně odstranit,
 • sledovat úniky olejů, uvolněné vodiče nebo neobvyklé zvuky motorů a pohonů dopravníků,
 • upozornit na vrzající ložiska nebo jiné neobvyklé zvuky,
 • sledovat celkový chod dopravníku (prokluzování válečků nebo pásu),
 • kontrolovat teplotu zařízení (teplo je často příznakem opotřebení nebo poškození ložisek či problému s vedením pásu v dráze),
 • kontrolovat zda snímač umístěný na dopravníku není vychýlení či poškozený,
 • zajišťovat nepřetěžování pásu nad povolenou mez,
 • sledovat, zda na dopravnících, které nejsou konstruovány jako akumulační, nedochází k hromadění výrobků.

Operátor je významným pozorovatelem a hodnotitelem stavu dopravníků. Jeho poznatkům by měl technik i údržbář otevřeně naslouchat a využít je pro svoji práci na údržbě dopravníků.

 

Materiál shromažďující se pod pásem nebo na válečku může ovlivňovat vedení pásu, zvyšovat tření, prokluz pásů nebo způsobovat předčasné opotřebení!

 

Podle druhu dopravovaného materiálu je mnohdy nutné, aby operátor i během směny zajišťoval čištění dopravníku, stíracích lišt a vysypávání záchytných vaniček. Nedůslednost v těchto činnostech může snadno vézt až k poškození dopravníků.

 

Kontrola dopravníků techniky údržby

 

Obecně platí, že všechny využívané dopravníky kontrolují technici údržby měsíčně (dopravníky běžící v nečistém nebo náročném prostředí se kontrolují častěji).

 

Opravy a údržba se provádí na dopravnících odpojených od zdroje elektrické energie (při zamknutém hlavním vypínači nebo za použití kódu). Dalším vhodným zabezpečením je viditelné odpojení pohonu dopravníku od elektrické energie rozpojení přívodu k pohonu (rozpojením zástrčky ze zásuvky).

 

Ke všem částem dopravníků musí být zabezpečený bezpečný přístup (např. schody, žebříky, plošiny…). Pro provádění kontroly a údržby musí být dodržena dostatečná vzdálenost mezi stěnou a zařízením. Součástí některých dopravníků bývá přímo pochozí lávka sloužící pro čištění, kontrolu a opravy dopravníků.

 

Je doporučeno provádět ve výrobních a skladových prostorách pouze takové práce, které nelze provést v dílně údržby.

 

Technik údržby:

 • kontroluje spojení pásu (spojení pásu, kde se slučují jeho dva konce, je přirozeně jeho slabým místem a sebemenší vada na spojení pásu vyžaduje jeho výměnu),
 • u pásů s vodícím klínem kontroluje, zda u klínu se nadměrně nevyskytují mikro praskliny a zda je vodící klín bezpečně po celé délce spojen s dopravním pásem,
 • identifikujte příznaky opotřebení, předčasné oddělování vrstev pásu nebo jakékoli vyvýšeniny,
 • u modulárních dopravníků kontroluje vznik mikrotrhlin a nadměrné prodloužení délky pásu svědčící o jeho opotřebení,
 • kontroluje napětí pásu (napětí je podstatné pro plynulý chod pásu a pro snížení opotřebení pásu),
 • při výměně pás mění za pás o správných rozměrech (pokud například dopravník vyžaduje pás o šířce 300mm a nahradíte jej pásem o šířce 200 mm, nemůže zajistit požadovanou funkci),
 • kontroluje napětí poháněcího řemenu nebo řetězu u válečkových dopravníků,
 • zajišťuje, aby bylo vše vyčištěno, srovnáno a namazáno,
 • doplňuje mazivo do ložiskových domků,
 • vyměňuje olej v převodovce, pokud není náplň převodovky celoživotní (periodu určuje výrobce). Je nezbytné v případě, že náplní převodovek jsou oleje a tuky skupiny H1 (určené pro potravinářské provozy) je nahradit, nebo doplňovat stejným typem maziva,
 • kontrolujte všechna vodicí příslušenství na pásu, aby zajistil, že nedochází k žádnému kontaktu s pásem (některé dopravníky jsou dnes dodávány s vedením pomocí V-drážek, které zajišťují správný průchod pásu přes základový rám; jak napovídá jeho označení, vedení pomocí V-drážky využívá drážku tvaru V vytvořenou v základovém rámu a polyuretanový klínový řemen připevněný ke spodní straně pásu a zajišťující konzistentní vedení),
 • u plastových článkových a modulárních pásů kontrolujte zlomené nebo chybějící čepy i segmenty pásu a zajišťuje, aby ozubená kolečka byla náležitě seřízena s pásem (plastové článkové pásy se mohou v době záběhu natáhnout až o 3 %; pás proto vyžaduje během prvních čtyř až šesti týdnů provozu kontrolu a případné vyjmutí několika článků),
 • při výměně plastového článkového, řetězového nebo modulárního pásu zajišťuje, aby byl pás namontován ve správném směru i na správnou stranou a kontrolujte správné uložení pásu na vratná a pohonná kola. Lze jen doporučit při výměně plastových, nebo modulárních pasů současně s výměnou pásu vyměnit minimálně i pohonná kola,
 • dotahuje všechny šroubové spoje,
 • u pneumatických prvků kontroluje správný tlak a případně stav odkalovací nádržky.

 

Specifický a složitě dohledatelný typ poruch dopravníkových systémů vzniká v případě potřeby manuálního odstranění produktu z linky. Reálně hrozí zavadění tělem operátora nebo samotným produktem o snímač na dopravníku a jeho vychýlení či poškození. Takto vychýlené nebo poškozené čidlo může detekovat falešně nebo vůbec, čímž může způsobit i havárii linky. Toto platí hlavně u snímačů polohy pásů, kde vychýlením snímače zcela vyřadíme automatické dorovnávání pásu, což může mít za následek i zničení nebo poškození pásu.

 

Abyste omezili opotřebení pásu, vypínejte dopravníky, když se delší dobu nevyužívají. Zbytečné hodiny provozu si vyberou svou daň na pásu, ložiscích a motorech! U dlouhých dopravníků, nebo dopravníků extrémně namáhaných je vhodné instalovat automatické napínání pásů. Toto zařízení před spuštěním dopravníku pás napne na požadované předpětí a po vypnutí dopravníku opětovně dojde k jeho uvolnění. Toto jednoduché zařízení výrazně prodlouží jak životnost dopravního pásu, tak i životnost jednotlivých komponentů dopravníku.

 

Několik nejčastějších prohřešků , která  snižují spolehlivost  a životnost  dopravníků

 • Na dopravní pás se pokládají předměty, které na něj nepatří (nářadí, lopatky, smetáčky, špachtle, díly strojů, olejničky apod.). V okamžiku, kdy  se nezkontroluje čistota pásu před spuštěním, tyto předměty většinou výrazně pás poškodí nebo se mohou stát i příčinou úrazu.
 • Při výměně se občas omylem namontuje na stávající dopravník pohonná jednotka a napínací kolečka určená pro jiný typ pásu. Je nutné vždy jednoznačně identifikovat nové díly před jejich montáží.
 • U pásových dopravníků bez automatické stranové regulace v okamžiku ujíždění pásu ke straně se snaží technik, pomocí vysunutí válečku dostat dopravní pás do středu dráhy. Většinou nemá technik dost času, ani trpělivosti tuto činnost provádět postupně, a tak většinou přežene krajní polohu regulace a dopravník začne ujíždět na opačnou stranu. Tento necitlivý způsob regulace pásu často vede k vytažení pásu na jedné straně (častokrát se projevuje zvlněním). Takto zdeformovaný pás se většinou již nedá zachránit je nutné jej vyměnit.
 • U napínacích válečků na vratné straně pásu se častokrát stane, že regulace směru vyrovnání chodu pásu se provádí na opačnou stranu než je potřeba (situace v ujíždění pásu se potom místo zlepšení zhoršuje). Pro tyto případy je vhodné popsat směr jakým se má napínací váleček posunovat tak, aby byl směr korekce vždy vedený na správnou stranu.
 • V případě, že nad dopravníkem údržba provádí pilování, broušení, sváření, broušení apod. je vždy nutné dostatečně velký prostor pod dopravníkem zakrýt. Po dokončení prací musíme povrch dopravníku očistit (nejlépe vysát), umýt a vizuálně zkontrolovat. Případné kovové úlomky, piliny jehlice mohou vážně poškodit dopravník i kontaminovat dopravované zboží.
 • Nikdy na očištění dopravníku po opravě, nebo po ukončení prací nad dopravníkem se nesmí používat čistící nářadí (smetáčky, lopatky, hadry) používané při běžné výrobě – nebezpečí kontaminace výrobku.
 • Při instalaci dodatečných vedení, čidel otočných palců apod. je nutné se vždy před spuštěním přesvědčit, že konec těchto dílů je v dostatečné výšce nad pásem.
 • Je skoro českým folklorem připevňovat na dopravníky provizorně různá čidla a vedení lepicími páskami, elektrikářskými páskami, nebo je upevňovat jedním nezajištěným šroubem s tím, že „ono se to později udělá pořádně „. Ono se to, ale později pořádně neudělá a většinou to odnese dopravní pás.
 • Často se stává, že skladování pásů dopravníků není vhodné. Nikdy se nesmí dopravníky stavět na výšku, kde vzniká nebezpečí poškození jedné strany pásu i nebezpečí deformace strany pásu. V případě, že jsou pásy skladovány naležato, může snadno dojít k nalámání pásů v ohybech, zvláště při větším počtu pásů skladovaných na sobě. Nejvhodnější je mít pásy volně navinuté na dutinky a ty zavěšeny na konzolích (pochopitelně správně označené). Pásy se musí skladovat v suchu (nebezpečí vzniku plísní) a nejlépe v místě bez přímého dopadu slunečního záření.

 

Podělte se s námi o vaše praktické zkušenosti v oblasti kontroly a údržby dopravníků.

 

Ing. Lubor Semrád – jednatel
www.strand.cz

2 komentáře u “Kontrola a údržba dopravníků

 1. Společnost Habasit se snaží u svých výrobků omezit vliv na životní prostředí. Naše produkty, dopravníkové pásy, jsou vyráběny s cílem snižovat emise CO2 a to jak inovacemi v našem výrobním procesu, tak technickým provedením našich výrobků. Snížení spotřeby elektrické energie nutné pro provoz dopravníků lze například doc9lit díky použitým tkaninám pro tažné vrstvy. Tímto lze uspořit až 60% energie potřebné pro chod motoru a tím snížit uhlíkovou stopu. Veškeré informace lze nalézt na našich stránkách http://www.habasit.com. Naše produkty jsou certifikovány dle norem EU, FDA, EHDG. Společnost Habasit nabízí pro oblast potravinářství jak klasické dopravní pásy, označované jako Fabric (www.habasit.com/en/conveyor-belts.htm), tak pásy modulární pod naší značkou Habasit Link (www.habasit.com/en/modular-belts.htm). V naší nabídce je možné nalézt i pásy řady Habasit Cleandrive, které nabízejí spojení pohonu ozubeným kolem a nejlepšími vlastnostmi polyuretanových pásů (www.habasit.com/en/positive-drive-belts.htm). Mezi našimi produkty lze nalézt i plastové řetězy HabaChain (www.habasit.com/en/slat-conveyor-chains.htm) a pro potravinářství vhodné verze ozubených řemenů. (www.habasit.com/en/timing-belts.htm)

  Kdy se mění dopravní pás? Většinou se k výměně dopravního pásu přistupuje ve chvíli, kdy již tento nesplňuje účel, pro který byl vyroben, nebo došlo k jeho mechanickému poškození a to na transportní, nebo tažné straně.

  Aby byl životní cyklus dopravního pásu co nejdelší, je třeba jej čistit a udržovat. Jako má každá věc svůj rub a líc, má i transportní pás svou transportní a tažnou stranu. Volba čistícího prostředku je na straně zákazníka a požadavků jeho provozu. Pokud má pochybnosti, že by zvolený prostředek mohl poškodit transportní stranu, je možné si vhodnost jeho chemického složení zkontrolovat na našich internetových stránkách, nebo mu tuto kontrolu rádi provedeme. V oblasti potravinářství jsou v zásadě používány v hojné míře pásy klasické Fabric. Jde o pásy s provedením transportní strany PVC, které je vždy adhezivní a to buď středně, nebo velmi a nebo s provedením transportní strany z polyuretanu. Polyuretanové pásy jsou velmi oblíbené v primárním výrobním procesu, především pro malou, či žádnou přilnavost a je možné je používat pro nanášení čokolády, transport těsta a všude tam, kde se výborně využije jejich neporéznosti. Právě tato neporéznost neumožňuje transportovanému produktu vstoupit do transportní strany pásu a zapříčiňovat například hnilobné procesy.

  Naše TPU pásy mají kalandrované povrchy a tato úprava zaručuje maximální neporéznost transportní strany. Zastoupení TPU pásů převažuje, mnohde dosahuje až 80 všech používaných pásů v daném výrobním procesu. Transportní strany speciálních pásů jsou obohaceny o přídavek aktivního stříbra, které v případě poškození transportní strany aktivně bojuje s bakteriemi, které se tímto mohou dostat do transportní strany pásu. U pásů jejichž transportní strana vykazuje adhezivitu, napřiklad u PVC pásů, je občas dobré otřít transportní stranu suchým hadrem. Výrobní provozy nejsou bezprašné
  a mnohdy právě prach, který se nalepí na přilnavou stranu pásu způsobí, že se tato přilnavost ztratí. Po otření transportní strany ji lze opět plně využívat. Pás je pohyblivou součástí zařízení a platí pro něj gravitační zákony. Transportovaný výrobek se mnohdy dostává pod transportní stranu, ulpívá na válcích a zapříčiňuje změnu úhlu opásání. Pás pak neběží tak jak má, nedrží stopu a je nutno jej seřizovat. Kontrolou a údržbou pásu i v oblasti jeho tažné strany lze ušetřit výrobní prostoje způsobené korekcí chodu pásu, nebo může životnost pásu značně ovlivnit. Například zatvrdlé těsto na válcích může rozrušit a obrousit impregnovanou textilii na spodní straně pásu, která ji chrání
  a umožnuje optimální přilnutí na válec, nebo pás podélně rozříznout. Pokud je pás již nepoužitelný
  a je nutné jej vyměnit, je třeba jej řádně napnout. Napnutí je nedílnou součástí správného provozování pásu. Tažná vložka je u transportních pásů v potravinářském průmyslu z 90% polyesterová. Tato vložka vyžaduje u našich pásů minimální napnutí o 0,3% z obvodové délky, tedy 3 mm z jednoho metru. Chceme-li zkontrolovat o kolik se pás napnul, je vhodné na páse vytvořit dvě rysky v rozteči nejběžněji 1 m, u kratších pásů méně. Tyto rysky nám ukáží, o kolik se pás napnul. Správné napnutí například u pásů pro chladící tunely eliminuje zvedání okrajů a mnoho dalších jevů, které naši zákazníci pociťují jako nepříznivé jako je prokluzování pásů, či jejich nerovnoměrný chod.

  V rodině modulárních pásů akcentuje Habasit rovněž inovativní přístup. Hlavním problémem pásů sestavených z jednotlivých modulů a spojených čepy je problematické čištění jednotlivých modulů. Naše pásy řady Habasit HyCLEAN umožňují naprosto efektivní řešení hygieny provozů a umožní naprosté vyčištění modulů pásu, (www.habasit.com/en/habasit-hyclean.htm).Zároveň lze použitím tohoto systému šetřit užitkovou vodu a náklady na údržbu, Vždyť časté rozpojení a čištění pásu něco stojí. Minimálně čas pracovníků a prostoje výroby.

  Filip Mrákava

 2. Its actually a nice and helpful piece of information. Im glad that you shared this useful information with us. Please keep us up to date like this. Thanks for sharing.

Přidat komentář

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> 

povinné

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..