obrazek uvodniČištění a dezinfekce jsou dva samostatné, ale od sebe neoddělitelné procesy. Jsou součástí komplexního procesu, který je typický pro potravinářský průmysl, zvaného sanitace.

Sanitací v potravinářství rozumíme souhrn všech činností, které zabezpečují plnění hygienických a protiepidemických požadavků daných platnými právními a hygienickými předpisy – patří sem kromě dezinfekce i pravidelná deratizace či průběžný úklid. Sanitace znamená úklid, čištění, dezinfekci, dezinsekci a deratizaci. Zajišťuje mechanickou a mikrobiální čistotu prostředí, nástrojů a ploch, které přicházejí do styku s potravinami při jejich výrobě, zpracování, přepravě, skladování, prodeji apod.

Sanitace je tedy souhrn činností, které zamezují kontaminaci potravin, šíření mikroorganismů a škůdců. Tento proces je prováděn v přesně definovaných časových intervalech a zahrnuje především: úklid a čištění, dezinfekci, dezinsekci a deratizaci.

Způsoby čištění a dezinfekce se v jednotlivých provozech liší. V potravinářství jsou využívány různé typy dopravníků s mnoha konstrukčními obměnami. Dopravníky dopravují nejrůznější produkty a jsou provozovány ve velmi odlišných prostředích. Obvykle však procesy čištění a dezinfekce dopravníků v potravinářských provozech představují pracovně náročné postupy, které jsou únavné a zdlouhavé. Je třeba zajistit, aby stupeň čistoty nezávisel na dostupném času, zodpovědnosti a pečlivosti  pracovníků provádějících čištění, typu znečištění, provozním prostředí a konstrukčních vlastnostech dopravníku, ale aby byl v souladu s příslušnou dokumentací a byl kontrolován jak útvarem výroby, tak útvarem kvality.

V potravinářských provozech většina moderních potravinářských podniků implementuje systém hygienických standardů HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point), ale i další systémy a standardy, které zaručují bezpečnou výrobu potravin, přípravků a polotovarů (jako např. ISO 22 000, PAS 220 a pod.).

Čištění

Čištění je základní a nezbytná součást sanitace. Čištění znamená zbavení povrchu dopravníku nečistot, zbytků potravin a mastnoty, a to většinou s pomocí nástrojů mechanického čištění. Zvláštní pozornost je nutné věnovat plochám, které přichází do přímého styku s potravinami. Odhaduje se, že správně a pravidelně prováděný úklid může snížit množství prachu, nečistot a mikroorganismů na dopravnících až o 90 % (pro některé provozy je to údaj přijatelný, pro jiné výroby téměř katastrofální).

Pro spolehlivé a dlouhodobé zajištění chodu dopravníků je čistota dopravníků absolutním požadavkem. Proto bývá součástí technické dokumentace dopravníku i doporučený postup pro čištění.

Čištění je vhodné provádět po zastavení dopravníku (bezpečnostní hledisko) a až poté, kdy horké části dopravníku dostatečně vychladnou. Dlouhé (např. pásové a modulární dopravníky) se však v praxi čistí i za chodu, ale při zajištění zvýšené bezpečnosti procesu čištění.

Při lehkém znečištění se má dopravník očistit měkkým hadrem, který může být suchý nebo vlhký, případně oplachem studenou nebo teplou vodou.

Znečištění olejem nebo mastnotou lze odstranit pomocí teplé vody s přídavkem čisticího prostředku. Tyto prostředky musí být schválené pro styk s potravinami dle zákona 471/2005 Sb. (který novelizoval zákon o ochraně veřejného zdraví 258/2000 Sb.). Existuje seznam povolených přípravků (u nových přípravků musí výrobce zažádat o jejich povolení k používání).

Silná znečištění lze odstraňovat okartáčováním (kartáče s měkkými štětinami) za použití mýdlové vody nebo omytím slabým rozpouštědlem. Všechny pomůcky musí být v dobrém stavu, aby jejich části nezůstávaly na čištěném povrchu (např. štětiny kartáčů). Kartáče z kovových drátů a kovové drátěnky se nesmí používat. Pokud by se v praxi dopravníky čistili pomocí špachtlí a kovových kartáčů, je třeba zvážit použití metaldetektoru.

Čisticí prostředky mohou být neutrální (např. voda), alkalické (např. mýdlová voda, soda, roztok čpavku), kyselé (např. ocet, kyselina citrónová), s obsahem chlóru (např. voda s obsahem aktivního chlóru) a alkoholy (např. etanol, metanol, denaturovaný líh). Vhodnost použití čisticích prostředků záleží na provozním prostředí, typu nosného prostředku např. pásu, válečku (viz. výrobcem deklarované kategorie odolnosti) a příslušenství dopravníku (ložisková tělesa, čidla…) a na dopravovaném materiálu.

Nevhodná rozpouštědla jsou aromatické sloučeniny (benzol, toluol, xylol), chlorované uhlovodíky (trichloretylen, tetrachloretylen, tetrachlorvodík) nebo ketony (aceton, metyletylketon).

Existují však i zcela atypické zdroje znečištění, pro jejichž odstranění je nutná konzultace s dodavatelem jednotlivých komponent dopravníkového systému. Pro odstranění zbytků třívrstvého kaučukového lepidla z pásu a bubnů pásového dopravníku byl například doporučen aceton, technický líh nebo toluen. Při použití toluenu materiál pásu mírně zmatněl, ale nedošlo k narušení jeho mechanických vlastností.

Při čištění horkou vodou nebo parou nesmí být překročena teplota, která je pro nosný dopravní prostředek (pás, váleček…) a příslušenství dopravníku (ložisková tělesa, čidla…) přípustná.

Neodborné čištění prováděné vysokotlakými čistícími zařízeními může mít za následek poškození nosného dopravního prostředku (pásu, válečku…) nebo příslušenství dopravníku.

Čas potřebný pro čištění lze využít ke kontrole technického stavu dopravníků (občas jsou těžko přístupné) a je to i vhodná příležitost pro provedení preventivní údržby.

Dezinfekce

Dezinfekce znamená snížení počtu mikroorganismů na bezpečnou úroveň pomocí fyzikálních, chemických nebo kombinovaných metod. Před prováděním dezinfekce je nutné nejdříve provést úklid a čištění, aby byla její účinnost maximální.

Nemůže být použit jakýkoli dezinfekční prostředek. Dezinfekční (biocidní) prostředky jsou schvalované do jedné z 23 tříd podle zákona 120/2002. Záleží také na účinné dezinfekční složce, které jsou často schválené k použití pouze pro vybrané třídy + zákon o veřejném zdraví 258/2000 Sb.

Z fyzikálních způsobů lze využít dezinfekci varem, suchým horkým vzduchem, vodní párou, UV záření apod. Pokud se používá horká voda, její teplota má být nejméně 82 °C a doba působení minimálně 30 vteřin.

Častěji se využívají chemické způsoby dezinfekce. Při aplikaci chemických dezinfekčních látek by se měly dodržovat následující zásady:

 • před vlastní dezinfekcí provést mechanickou očistu prostředí (ta je nezbytná, jelikož znečištěné povrchy zabraňují proniknutí dezinfekčních prostředků k mikroorganismům obklopeným nečistotami a dezinfekce je neúčinná),
 • při dezinfekci komplikovanějších zařízení vyžadující demontáž, je třeba dbát na to, aby byly očištěny a pokud je to požadováno, tak i dezinfikovány všechny součásti (včetně málo přístupných míst a částí),
 • respektovat dezinfekční účinnost přípravku,
 • postupovat podle návodu výrobce (dodržovat doporučené koncentrace, teploty a doby, expozice pracovního roztoku, skladování),
 • ředění dezinfekčních prostředků se musí provádět v poměru uvedeném výrobcem (na etiketě nebo v příbalovém letáku) a je nutné dodržet expoziční dobu (tj. dobu, po kterou musí dezinfekční prostředek působit),
 • používat vždy nově připravené pracovní roztoky, jelikož u starších roztoků může docházet k postupnému poklesu dezinfekčního účinku,
 • nepřidávat do dezinfekčního přípravku čisticí prostředky, pokud to není doporučeno výrobcem,
 • dezinfekci a čištění lze provádět v jednom pracovním postupu pouze prostředky, které jsou již vyrobeny jako přípravky s mycím i dezinfekčním účinkem,
 • střídat typy dezinfekčních roztoků, aby se zabránilo vzniku rezistence – nejlépe v týdenních až měsíčních intervalech,
 • dodržovat zásady bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci s dezinfekčními prostředky (viz. grafické symboly a tzv. R, S věty).
 • dodržovat jak veškeré předpisy o skladování přípravků, likvidaci kontaminovaných obalů tak i všechny spojené zákony s používáním nebezpečných látek.

Dezinfekce chemickými prostředky se provádí omýváním, otíráním, ponořením, postřikem formou pěn nebo aerosolem. Dezinfekční přípravky se dělí na:

 • halogeny tj. chlorové preparáty (Savo, Chloramin T, Dikonit) a jodové preparáty (Jodisol, Betadine, Jodonal B.)
 • alkoholy (Desmanol, Septoderm, Sterilium a Spitaderm)
 • kvartérní amoniové sloučeniny (Ajatin, Septonex, Ophthalmo septonex a Cutasept)
 • oxidační činidla (PERSTERIL)
 • alkálie (hydroxidy sodný a draselný, vápenné mléko, amoniak s tím, že nevýhodou v praxi používání silných zásad nad pH 12 je schopnost poškozovat hliník a textilie) a kyseliny (kyselina mravenčí, sorbová a benzoová, dále kyselina octová, citronová s tím, že nevýhodou používání kyselin je vliv na vysokou korozivnost)
 • sloučeniny těžkých kovů (SAGEN)
 • alkylační činidla – aldehydy (Chiroseptol, Incidur, Desam GK)
 • cyklické sloučeniny  (Orthosan BF 12, Spitaderm)

V praxi je časté používání mycích zařízení a dezinfekčních prostředků vytvářejících aktivní pěnu, které zajišťují nejenom dokonalejší hygienu, ale především zvýšení produktivity čištění a efektivnější vynakládání dezinfekčních prostředků.

 

Komplexní programy:

Komplexní programy pro čištění a dezinfekci v potravinářském průmyslu nabízí v ČR zejména společnosti:

ECOLAB viz.: http://www.ecolabcz.cz/

Anti-Germ viz.: http://www.antigerm.cz/

Diversey viz.: http://www.diverseysolutions.com/cz

Christeyns viz.:  http://www.christeyns.com/CZ/

 

Podělte se s námi o Vaše praktické zkušenosti s čištěním a dezinfekcí dopravníků, nejen v potravinářském průmyslu.

 

Ing. Lubor Semrád – jednatel
www.strand.cz

 

8 komentáře u “Čištění a dezinfekce dopravníků v potravinářství

 1. Dobrý den,

  zajímavý článek, nicméně nerozumím, co znamenají R, S věty v BOZP problematice.

  Zdravím, Jiří

 2. Dobrý den,

  R-věty varují před nepříznivými vlivy na zdraví a životní prostředí a S-věty obsahují „návod“, jak s přípravkem bezpečně zacházet.
  Jejich grafické symboly nám poskytují informaci o případném nebezpečí.
  Pokud má tedy chemikálie nějakou nebezpečnou vlastnost, musí být podle zákona na obalu viditelně umístěn oranžový čtverec s černou grafikou.

  S pozdravem,

  Lubor Semrád – jednatel

 3. Dobrý den,
  V potravinářském průmyslu, a v posledních letech skoro ve všech průmyslových odvětvích, se dostalo snadné čištění do popředí základních požadavků na dopravníkové systémy. V dnešní době , kdy je perfektní funkce dopravníků nezbytností se stalo jejich snadně čištění dalším kritériem pro výběr dodavatele. Důvod je zcela jasný – čas nutný na čištění je časem ztrátovým, tedy ztrátou mající vliv na celkový hospodářský výsledek.
  Na konstrukci dopravníků vyráběných vaší firmou v oblasti hygieničnosti a čistitelnosti je vidět výrazný posun jak v jejich užitné hodnotě , tak i průběžné zlepšování jejich kvality . Dopravníky STRAND již dnes prakticky nemají obtížně čistitelná místa . Přesto bych doporučoval se ještě více soustředit na jednotlivé konstrukční detaily ( např. volné závity šroubů ) a hledat řešení, která by zjednodušila čištění i těchto problematických míst dopravníků.
  Jaroslav Poledne
  Poradenství – Engineering

 4. Dobrý den,

  děkuji za upozornění. Vaše poznámka je právě tím pohledem "očima zákazníka", který hledáme formou zveřejnění tohoto článku. S problémem "volných závitů šroubů" jsme se již setkali. Aktuálně připravujeme inovaci našeho standardního řešení. Dovolím si Vás neprodleně kontaktovat, jako odborníka z praxe, s žádostí o posouzení tohoto našeho nového řešení..

  S pozdravem

  Lubor Semrád

 5. Dobrý den,

  děkuji za odpověď. Nevíte, zda existují i další zdroje informací k této problematice čištění dopravníků?

  Mějte se, Jiří

 6. Dobrý den, v současné době provádí většina potravinářských provozů čištění pomocí tzv. pěnových přípravků. Podle velikosti a možností firmy pak pomocí pěnovacích zařízení nebo ručně.

  V zásadě se používají dva typy sanitačních přípravků. Pro denní čištění je používán alkalický kombinovaný přípravek, tedy s čistícím a desinfekčním účinkem. Přípravky jsou z pohledu materiálové snášenlivosti na bázi hydroxidu sodného nebo draselného, s chlornanem sodným jako desinfekční složkou. Nejsou tedy vhodné pro povrchy z barevných kovů nebo „černého“ železa. Velmi důležité, i pro povrchy z nerez oceli, je po uplynutí účinné doby přípravek z čištěných povrchů opláchnout dostatečným množstvím vody.
  Druhým typem přípravků jsou pěnové prostředky na bázi kyselin, které se používají jednak k odstranění anorganických nečistot (rez, vodní kámen) a jejich druhou funkcí je zabránění vzniku případné rezistence mikroorganizmů. Ty se používají většinou 1-2x měsíčně.

  Tento způsob čištění platí pro veškeré povrchy v tzv. čistých zónách, tedy i pro povrchy dopravníků. Dopravníky se většinou nečistí denně, nedochází na nich k přímému styku povrchu dopravníku s výrobkem nebo surovinou, ale stejně jako u ostatních technologických zařízení musí provozovatel zajistit čistotu povrchu. Pro čištění dopravníků jsou pak zpracovány sanitační plány, kde je uvedeno jaký přípravek, v jaké koncentraci a jak často je pro čištění používán.

  Ve spolupráci s dodavatelem sanitačních přípravků a výrobcem dopravníků je potřeba najít optimální systém čištění pro daný provoz. Cílem je zajistit optimální úroveň hygieny nejlépe co nejjednodušší cestou.

  Jiří Dubjuk
  wwww.antigerm.cz

 7. Parní čištění dopravníkových pásů

  OspreyDeepclean nabízí širokou nabídku různých standardních dezinfekčních jednotek pro dopravníkové pásy. Obrovské množství různých typů, modelů a rozměrů dopravníků a výrobků však nutně vyžaduje přizpůsobit řešení hygienickým požadavkům a prostředí, ve kterém dopravník pracuje. Dezinfekční řešení OspreyDeepclean jsou navržena vysoce kvalifikovanými specializovanými konstruktéry našeho vývojového oddělení v Německu za použití nejnovějšího 3D CAD softwaru.

  Na základě údajů z předběžného průzkumu jsme klientům schopni poskytnout rozpočtový odhad. Plná nabídka podléhá schválení výkresů a specifikací požadavků na úroveň dezinfekce. Nejsou-li výkresy k dispozici, může OspreyDeepclean vyslat technika, který zjistí nejlepší umístění a změří dopravníkový pás za účelem zajištění dezinfekčních jednotek.

  Ověřená technologie
   dezinfekční jednotkou se dosáhne snížení o 3-4 logaritmické stupně měřeno přístrojem pro testování ATP/proteinů
   snížení kontaminace bakteriemi E. coli, Listeria, Salmonella o 99,99 %
   snížení výskytu pozitivních alergenů pod 5 ppm, např. mandle, gliadin, arašídy, sezam, sója, atd.
   k dispozici jsou zkušební protokoly a případové studie z různých potravinářských oborů
   technologii suché páry schválila Campden BRI Food Research Association

  Přínosy výrobku
   automatizací manuálních úkonů je dosaženo konzistentních výsledků
   žádné pohybující se díly, žádné riziko kontaminace výrobku
   velmi nízká spotřeba vody a menší potřeba spoléhat se na chemikálie
   vhodné pro suchá prostředí (pekárny) a hygienické prostory
   hloubkové čištění na místě, rychlejší provedení dezinfekce
   zanechává dopravníkový pás suchý, čistý a dezinfikovaný
   dekontaminuje dopravníkové pásy, např. od baktérií E. coli, Salmonella a Listeria
   vyšší hygienické normy a HACCP (analýza rizik a kritických kontrolních bodů)
   významný přínos pro životní prostředí

Přidat komentář

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> 

povinné

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.